Ösýän çyralaryň nokady näme?

1. Ösümlik yşyklandyryşy, ösümlikleriň sagdyn ösmegini üpjün etmek üçin gün şöhlesini emeli ýagtylyk gurşawy bilen çalyşmakdyr.Lightagtylyk bolmasa ösümlikler ösüp bilmez.Ösümliklerde ýagtylyk ösümlikleriň ösmegini we ösüş häsiýetlerini, şol sanda tohumyň gögermegi, morfologiki gurluşy, güllemegi we ikinji metabolitleriň sintezi ýaly daşky gurşaw signaly hökmünde çykyş edýär.Bu döwürde fotosintez ösümlikleri gün şöhlesini siňdirýär, şekerlere öwürýär, saklaýar we ösmek üçin ulanýar.

dtrfg (1)

2. lightagtylygy “kesgitlemek” we “ileri tutmak” arkaly ösümlikleri emeli ýagty ösdürip ýetişdirmek üçin nazaryýet görkezmeleri berlip bilner.Ösümlikleriň ösüş lampalary her bir ösümlik ýa-da her bir ösüş döwri üçin takyk dizaýn edilip bilner we ýörite öndürilen ösümlik ýeňil formulalary ösümlikleri has netijeli ösdürip biler we ösümlikleriň ösmegi üçin ýeterlik ýagtylyk we dökün berip biler.

3. Ösümlik ösdürip ýetişdirýän çyralar diňe bir ösümlikleriň ýeňil energiýa sarp ediş tizligini ýokarlandyryp bilmez, önümçiligi artdyryp bilmez, ösümlikleriň, içki bölekleriň we ş.m. görnüşlerini we reňkini gowulaşdyryp biler, insektisid we beýleki meýdanlarda giňden ulanylýar.Akylly we optimal ýagtylyga gözegçilik strategiýalary bilen bilelikde ýokary öndürijilikli ösümlik ösüş çyralary, oba hojalygynyň önümçiligini gowulandyrmakda we oba hojalyk önümleriniň howpsuzlygyny üpjün etmekde möhüm ähmiýete eýe bolan tebigy ýagtylyk şertleri bilen ekinleriň ösüşini çäklendirmeýär.

Jemläp aýtsak, ösýän çyralar ösmek we tebigy ýagtylyga garanyňda hasyl bermek üçin has peýdalydyr.

dtrfg (2)


Iş wagty: 10-2023-nji aprel