Islendik ýagtylygy ulalýan çyra hökmünde ulanyp bolarmy?

1), ok, spektrler deňleşdirilmeli.Adaty LED yşyklandyryş ösümlikleriň ösýän yşyklarynyň spektrinden tapawutlanýar , Adaty yşyklandyryşda ösümlikleriň ösýän döwründe sorulmaýan ýaşyl çyranyň mukdaryny goşmak bilen köp netijesiz ýagtylyk komponentleri bar, şonuň üçin adaty LED yşyklar ösümlikler üçin ýagtylygy dolduryp bilmeýär.

LED ösümligi doldurýan yşyk, ösümligiň ösmegi üçin peýdaly bolan gyzyl we gök ýagtylyk komponentlerini köpeltmek, ýaşyl çyra ýaly täsirli ýagtylyk komponentlerini gowşatmak ýa-da ýok etmek, gyzyl çyra güllemegi we miwäni ösdürýär, gök çyra bolsa ýapraklary ösdürýär, şonuň üçin spektr şeýle ösümlikleriň ösmegine has amatlydyr.of.

LED ösümlik çyralary ösümlikleriň ösmegine we ösmegine itergi bermek üçin amatly goşmaça ýagtylyk gurşawyny üpjün edýär.Lightagtylygyň hili we ýagtylygyň intensiwligi üçin käbir talaplar bar.LED ösümlik ösüş çyralaryny ulanmak ösümliklere zerur bolan gyzyl we gök çyralary çykaryp biler, şonuň üçin netijeliligi gaty ýokary, täsiri gaty möhümdir we ösüşi öňe sürýän täsir adaty yşyklandyryş bilen deňeşdirip bolmaýar.

2 led Ösümlik çyralarynyň aýratynlyklary: ösümlik fotosinteziniň we ýagty morfologiýanyň spektral diapazonyna laýyklykda baý tolkun uzynlygy görnüşleri;spektral tolkunyň ini ýarym ini dar we zerur bolanda arassa monohromatiki ýagtylygy we birleşdirilen spektri almak üçin birleşdirilip bilner;belli bir tolkun uzynlygynyň ýagtylygy deňagramly görnüşde jemlenip bilner Ekinleri şöhlelendiriň;diňe bir ekinleriň güllemegini we miwesini sazlamak bilen çäklenmän, ösümlikleriň beýikligini we ösümlikleriň iýmitlenişini hem dolandyryp biler;ulgam az ýylylyk öndürýär we az ýer tutýar we pes ýylylyk ýüküni we önümçilik meýdançasynyň miniatýurizasiýasyny gazanmak üçin köp gatlakly ösdürip ýetişdirmekde üç ölçegli kombinasiýa ulgamlarynda ulanylyp bilner.

wps_doc_0

Lightagtylygy ulaldyň


Iş wagty: Mart-30-2023