Zähmet güni dynç alyşy barada bildiriş

Gadyrly müşderiler:

Wagt uçýar we göz açyp-ýumasy bilen 2023-nji ýylda Zähmet güni gelýär.Zähmet güni biziň kompaniýamyz bäş gün ýapylar.Dynç alyşyň aýratyn wagty:

Baýram wagty: 2023-nji ýylyň 29-njy apreli (şenbe) - 3,2023-nji ýylyň maýy (çarşenbe), jemi 5 gün,

6-njy maý (şenbe) öwezini dolmak güni we bu gün adaty işe bararys.

4-nji maý, penşenbe güni adaty iş wagtyny dowam etdireris.

Iň oňat hyzmat bilen üpjün etmek üçin sargydyňyzy öňünden tertipläň.Baýramçylyklarda haýsydyr bir adatdan daşary ýagdaý bar bolsa, WhatsApp belgisi ýa-da e-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz.

Size iň gowy arzuwlarymyzy ibermek isleýäris we uly goldawyňyz üçin sag bolsun aýdýarys.

sredf


Iş wagty: 27-nji aprel-27-nji aprel